Asker Herredsstyre

Kommunalt selvstyre ble vedtatt ved lov av 14. januar 1837. I loven ble det fastsatt at det skulle velges et herredsstyre for en fireårsperiode, bestående av et ulikt antall personer. Antallet ble bestemt etter folketallet i de enkelte kommuner og måtte ikke være under 13 personer og ikke over 85.

Folketallet i Asker ved århundreskiftet antas å ha ligget på ca. 4.500. Betegnelsen herredsstyre ble bruket helt til 1954, da det ved lov av 12. november samme år ble endret til kommunestyre.

På bildet er det 18 personer. Den ukjente damen på bildet går en ut fra ikke hørte med i herredsstyret, da stemmeretten for kvinner ikke kom før i 1913.

På bildet finner vi mange kjente Askernavn. I midten troner ordfører Johan Drengsrud i lys dress. Han var ordfører fra 1894 til 1907, og dette herredsstyret hadde da fungert i perioden 1898 til 1902.

De hadde sitt tilhold på Jansløkka gamle skole, og en tid på en av Askergårdene, inntil Venskaben sto ferdig den 7. desember 1904, og kommunen fikk sin herredsstyresal der. Bildet er antagelig tatt foran Jansløkka gamle skole, og er utlånt av smed Anton Andersens barnebarn, Kyrre Grinde Andersen (eier av Grindegården på sørsiden av Asker stasjon).

Anton Andersen står som nr. to på venstre side av bildet. En stor flott herre som hadde sin smie i det området der Grindegården står i dag. Andersen døde i 1957, 96 år gammel. Han fulgte med i bygdas utvikling til det siste.

Alf "Bassen" Andersen, trykket i Asker og Bærums Budstikke 13. desember 1999