Vardåsen skole

Vardåsen skole sto ferdig i 1996. Det var en flott og moderne barneskole med gymsal, spesialrom for kunst og håndverk, mediatek og stort kjøkken for SFO og skole.

Vardåsen - en musisk skole

Skolene og nærområdene


Områdene rundt Vardåsen skole på begge sider av Drammensveien ble bygd ut på 1990-og 2000 tallet. Eneboliger, 2- og 4 mannsboliger og rekkehus kom opp bl.a. på Rundtom, Kongsskogen, Oppsjømarka, Lia og Engelsrud. Fra før av var skolene i området Solberg og Drengsrud, og Vardåsen skole stod ferdig i 1996. En flott og moderne barneskole med gymsal, spesialrom for kust og håndverk, mediatek og stort kjøkken for SFO og skole.

I andre etasje ble det bygd kontorer og 7 arbeidsrom for lærene, ett til hvert årstrinn i kombinasjon med et stort personalrom. Lærerne jobbet i team fra første stund, og effektive samarbeidsformer utviklet seg. Gymsalen leies ut om ettermiddagen og kvelden til ulike lag og idrettsforeninger.

Uteområdene er store og varierte. Naturområde med skog og bekk er yndete lekeområder i tillegg til ballbaner, skøytebane, ballbinge, lekeplass med mulighet for klatring og husking. Nesten 500 elever kan fint være ute i friminutt samtidig uten at området virker fullt.

En musisk skole


Helt fra starten og i alle år siden er det lagt vekt på å utvikle det musiske i menneskene, både hos elever og ansatte.

Jon Roar Bjørkvolds bok - Det musiske mennesket, var noe av inspirasjonen. Det handler om hvor viktig musikk er for menneskers læring gjennom alle livets faser. Det intuitive og kreative får utvikle seg via bevegelser og rytmer. Lærernes fokus på å lete fram og videreutvikle elevenes talenter har vært og er et viktig fokus.

Forestillingene som hvert årstrinn samarbeider om hvert skoleår lages sammen med elevgrupper og lærere, og her foregår læring av sosial kompetanse, og mye av læreplanenes generelle del. Når en kanskje ellers litt beskjeden elev plutselig synger solo for så mange, er det stille som knyst, og alle får mestringsfølelse via ulike oppgaver på scenen. Forestillingene vises i to omganger så alle elevene får se pluss selvsagt for alle foreldrene på trinnet.

Trinntavler

Alle 7 årstrinnene fikk sitt eget sted på veggen i korridoren i 1.etasje der trinntavlene henger. Her samarbeider elevene om å vise fram temaer eller prosjekter de har arbeidet med i en periode. Tavlene skifter tema flere ganger i skoleåret, og foreldre og besøkende tar ofte turen bort for å titte.

 

Satsingsområder: lesing, matematikk og digital læring


Tidlig fokus på leseopplæringen er sentralt. For å lykkes med læring, settes det inn mye krefter og systematikk så elevene skal få hjelp til å mestre og videreutvikle lesekunsten. Elevene følges tett opp etter anerkjente metoder bl.a fra Lesesenteret i Stavanger. Noen stikkord her er faste lærere i begynneropplæringen, veiledet lesing, Lesekvarten og Sol.

Helt fra første trinn trenes det systematisk på begrepslæring og systematisk bruk av konkreter i matematikkopplæringen. Matematikk skal være moro! Elevene på mellomtrinnet deltar i Kikoras  «mattemaraton», og motivasjonen er på topp. Sannelig har enkeltelever og grupper vunnet hele konkurransen også!

Skolens utvikling på den digitale opplæringsfronten fikk en rask og positiv utvikling. Fra skoleåret 2006/2007 da PC- parken bestod av gamle maskiner donert fra næringslivet og en eneste PC på hvert av de 7 lærerarbeidsrommene der det arbeidet 4-6 lærere, til at alle lærerne samme høst fikk sin egen lap topp, satte farten opp. Prosjektorer og smart-tavler dukket opp i klasserommene, lærerne fikk kurs og individuell opplæring, og mediateket fikk nytt utstyr.

Målet var klart, digital læring er et middel for å lære mer og bedre.

Skolen var tidlig ute med innkjøp og bruk av gruppesett med IPad, og som første skole i Asker kommune fikk elever på mellomtrinnet hver sin Cromebook, dvs. en rimelig PC som er enkel å sette opp, bruke og lagre på. Cromebooken brukes både på skolen og hjemme og er nærmest problemfri.

Hjelpeprosjekt


Hver høst siden begynnelsen av 2000 tallet arrangeres Indiajoggen. Hele skolen jogger for Nava Jyoti, et barnehjem i India. Elevene selger leker og vafler utenfor hjemmene sine på fritiden, og de som vil, har med litt egne  sparepenger til joggedagen. Av og til samles det inn barneklær som sendes med Irene, en av grunnleggerne av barnehjemmet, til India. Hun tar med bilder av barna i India tilbake, og elevene her får se barn som bruker klær de har gitt bort. Slik får barna en god forståelse av at hjelpearbeid nytter.

Vardåsen deltok i Comeniusprosjekt gjennom flere år. Det ble spennende kontakt mellom elever og lærere på partnerskoler i Nord-Irland, Spania og Italia.

Informasjon


Vardåsen-nytt i papirform kom ut i papirform til alle foresatte ca 5-6 ganger i året som felles informasjon fra skolen. Den lå også på skolens hjemmeside inntil informasjon til hjemmene etter hvert ble lagt på Asker kommunes læringsplattform, It’s learning.

Personalet fikk en håndbok hvert skoleår som ble kalt Regnbueheftet. Innholdet kunne være virksomhetsplaner, handlingsplaner f.eks mot mobbing, beredskapsplaner, sikkerhetsvurderinger og felles vedtak.

Digital informasjon erstattet også etter hvert denne.

Elev- og foreldremedvirkning


Elevråd og skolemiljøutvalg der elevrådet er viktige medlemmer, har i alle år vært elevenes sterke stemme i skolesamfunnet. Fra 2.trinn deltar tillitselever fra klassene i elevrådsarbeidet og ingen sak er for liten til å bli tatt opp. I tillegg deltar elevene i Ungdommens kommunestyre i Asker.

FAU, og senere Brukerråd og Skolemiljøutvalg har bidratt i stor grad til en god skole på Vardåsen. Dugnadsånden blomstret fra skolens begynnelse. Skolefanen og 17.maifaner for hvert årstrinn i tillegg til samarbeid om utsmykking inne ordnet foreldrene.

Alt fra at FAU sponset utflukter feks. til Eidsvoll og Sølvgruvene på Kongsberg til at de stilte opp i klasser med foredrag, hjelp til baking og transport gjorde at samholdet ble styrket. Gaven fra foreldrene til 10 årsjubileet var et sett med kanoer til bruk på Dikemarkvannene!

Dugnaden hver vår for å få skoleområdet fint og lekeapparater til å skinne, har betydd mye, og den store innsatsen på 17.mai med arrangement for hele nærmiljøet har vært uvurderlig.

Personalet


Skolens personale ble håndplukket helt fra starten av og ristet godt sammen med klare mål for arbeidet. De ansatte fortsetter på skolen i mange år, og det har vært svært liten turnover.

Trivsels- og medarbeiderundersøkelser bekrefter hverdagens opplevelser i flere år på rad at personalet trives på jobben og med hverandre.

Lærerteam og SFO-baser planlegger elevenes læring og trivsel hver eneste uke, og spesielt kontaktlærerne har hele tiden hatt god dialog og kontakt med elevenes foresatte.

 

Overgang fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn


I de senere årene er det laget felles overgangsplaner i Asker kommune.

Skolen tar i mot elever fra flere barnehager. Det holdes fadderkurs for elever i småskolen, og voksne fra barnehager og skole møtes på forhånd. Besøksdager er det også.

Elevene fra Vardåsen skole har hele tiden hatt tilhørighet til Borgen ungdomsskole. Besøk av 8. klassinger til årets 7.trinn der elevene fikk snakke med hverandre, har vært blant de spesielt vellykkede tiltakene. På Borgen ungdomsskole  blir elevene satt sammen i grupper med elevene fra Rønningen og Hagaløkka barneskoler.

Arbeid mot mobbing


Handlingsplan mot mobbing ble laget de første årene i skolens historie, og den har blitt revidert etter hvert som ny kunnskap, forskning og lover har endret seg.

Det sentrale har hele tiden vært at skolen har hatt nulltoleranse mot mobbing og at alle voksne i skolesamfunnet skal ta henvendelser og mistanker om mobbing på alvor og følge opp barn som ikke har det bra helt til de får et godt psykososialt miljø fritt for mobbing.

Ett barn som blir utsatt for mobbing er ett for mye!

Rektorer


Arne Svendsen (1996-2005)

Anne Hauan (2005-2012)

Thor Ivar Eriksen (2012-2015)

Trude Kristoffersen (2015- d. d.)

Forfatter: Anne Hauan

Skolens nettside

Området rundt Vardåsen skole