Otto Mindes pensionatskole for gutter

I 1917 besluttet søstrene Liedbeck-Hansen å legge ned sin skole på Solvang. Da stod bergenseren Otto Minde klar for å fortsette skolevirksomhet på Solvang. Men denne gang for gutter. Skolen kalte han «Otto Mindes Pensionatskole for gutter».

Otto Mindes pensionatskole Foto: J.H. Kuenholdt/Asker bibliotek

Slik presenterte han skolen sin: «Skolen har middelskole og gymnasium. Undervisningen drives efter samme plan som ved de offentlige skoler med middelskoleeksamen og artium som maal. Skolen har plads for ca. 60 elever. Elevene bor paa skolen, har fuld pension og hjemlig tilsyn. Skolen har kinematograf og et bibliotek paa ca. 20 000 bind. Lekselesingen om ettermiddagen foregaar i to læseværelser under inspektion. Fritiden før og efter lækselæsningen benyttes til spaserturer, lek og idræt. Skolen har egen fotball- og idrætsplads og to tennispladser.»

Teksten om Mindes pensjonatskole er hentet fra Sigurd Nilsens bok om Asker videregående skole hvor Solvang som lærested spilte en betydelig rolle.
Nilsen forteller videre at Mindes skole ble i langt høyere grad enn Liedbeck-Hansens skole også en skole for bygdeelever. Men de første årene Minde drev skolen, kom elevene fra velstående hjem fra ulike steder i landet. I følge folketellingen i 1920 hadde skolen 46 internatelever. I alt bodde det 70 personer på Solvang i 1920. Da er lærere, kjøkkenpersonale, værelsespiker og en gårdsgutt talt med foruten Mindes egen familie.


Skoleanlegget kom etter hvert til å bestå av en rekke trebygninger: Pensjonatbygningen, drengestua, en lærerbolig kalt «Borgen» og en styrerbolig. Minde satte også opp en to etasjes bygning med 4 klasserom.
I tiden 1920-41 hadde Mindes skole ca. 30 lærere. Enkelte ble på skolen en årrekke. Hjalmar Skaar kom i 1923, Erik Snersrud i 1931. Begge overtok ledelsen av skolen da Minde valgte å avvikle pensjonatskolen. Det skyldtes en dramatisk hendelse. Internatbygningen, som ble reist av søstrene Liedbeck-Hansen, stod i lys lue 29. mai 1934. I bygningen bodde det ca. 30 gutter fra hele landet. I tillegg var både gutter og jenter fra Asker elever ved skolen. Etter brannen var det slutt med pensjonatskole på Solvang. Men skolen fortsatte som en alminnelig privat middelskole for bygdas egne elever under navnet Otto Mindes skole.


Skrevet av Frøydis Bryhn Ross (februar 2021)
Forfatteren er født i Bærum i 1942 og utdannet lektor fra Oslo Universitet. Hun har arbeidet som lærer og leder i Askerskolen og er æresmedlem i Asker og Bærum Historielag på grunn av sin store innsats.