Borgen ungdomsskole

Den første artikkelen i serien om skolene i Asker handler om Borgen ungdomsskole. Den startet opp i Asker skiklubbs lokaler på Føyka i august 1971.

Borgen ungdomsskole 2008. Foto: Karl Branaas

Den opprinnlige skolen

Det første året hadde skolen bare 7.trinn med vel 100 elever, ledelse og 6-8 lærere. Elevene kom fra Heggedal, Gisle og Borgen.

Skolebygget sto ferdig til skolestart 1972,og to trinn på ungdomstrinnet og to klasser på barnetrinnet inntok skolen. Borgen skole var kommunens første og eneste kombinerte skole med elever fra 4.-9.trinn. De første 3 årene gikk elevene på Rønningen grendeskole.  Elevene fra Hagaløkka begynte på Borgen i 7. klasse,

Den åpne og moderne skolen trakk til seg unge og entusiastiske lærere fra andre askerskoler, primært Torstad, og fra andre kommuner. Da skolen var ny, bisto kommunen med å tilby nye rekkehus eller leiligheter til lærere som kom utenfra, og dette var utvilsomt med på å lette rekrutteringen til skolen. Skolen hadde også sin egen barnehage.

Åpent landskap

Skolebygget besto av tre åpne landskap i en en-etasjes bygning med flatt tak, Dette skapte utfordringer i snørike vintre. Lysforhold og ventilasjon var fra første dag svakheter ved bygget.

På barnetrinnet var det et nedsenket amfi, kalt Gropa, og dette ble mye brukt til fellessamlinger, forestillinger og storklasseundervisning. Også et av landskapene på ungdomstrinnet hadde ordinært amfi i et eget rom.

Alle landskapene hadde to garderober med direkte utgang til skolegården. Musikk og kroppsøvingsundervisning foregikk i den tilstøtende 12-kanten, som sto ferdig i 1973.

Gulvene i landskapene var teppebelagt som et tiltak til å dempe støy. I sentrum av bygningen var det en vindusløs formingsavdeling, og en korridor som førte inn til bibliotek, heimkunnskapsrom og naturfagsal.

Elevene fra Vollen og Heggedal fikk sin egen nye skole, Hovedgården ungdomsskole, i 1976. Elevtallet vokste likevel raskt på grunn av mye utbygging og tilflytting på Borgenområdet.

Pedagogiske forsøk

Borgen skole fikk tidlig ry (og rykte?) som en annerledes og progressiv skole. Ledelsen og lærerne forsvarte ivrig åpen skoles pedagogikk; storklasseundervisning og teamsamarbeid. Helt fra oppstarten var all virksomhet ved skolen basert på tett og forpliktende samarbeid i team og på trinn. Også skolens ledelse arbeidet sammen som team.

På ungdomstrinnet var elevene delt inn i storklasser fra 45 til 60 elever. Et lærerteam på 3-5 lærere skulle dekke så mange fag som mulig. De fleste praktisk-estetiske fag hadde egne lærere med spesialkompetanse. Lærerdekningen kunne variere ut fra elevers spesielle behov i den enkelte storklasse. Skoleklokka ringte ved skoledagens begynnelse og slutt, og for markering av storefri. Det sto det enkelte lærerteam fritt å variere undervisningsøktenes tid ut fra forholdene. Tid til samarbeid ble tildelt av skolens totale timeramme.

Lærerne ble tidlig trukket med i utadrettet virksomhet, og mange skoler på Østlandet fikk orientering om undervisningsmodellen på Borgen. Det var også hyppige besøk til skolen. Sammen med de andre åpne skolene, Hovedgården og Landøya, ble det også gjennomført flere utviklingsprosjekter innen differensiert undervisning.

Fritak for karakterer

I skoleårene 1971 til 1973 var elevene på 7. og 8. trinn fritatt for karakterer i orden og oppførsel. I skoleåret 1973/74 ble det i tillegg ikke gitt karakterer i naturfag, samfunnsfag, og kristendomskunnskap på disse trinnene. I 1974/75 ble ordningen utvidet til å gjelde alle fag bortsett fra norsk, engelsk og matematikk. Året etter gjaldt ordningen alle fag på 7. og 8. trinn som ikke var avgangsfag, nemlig heimkunnskap på 7. trinn, og musikk og forming på 8. trinn.

På 9. trinn ble det gitt karakterer i alle fag.

Karakterene ble erstattet med et omfattende skriftlig og muntlig vurderingssystem som skulle fortelle elever og lærere om utviklingen i forhold til forutsetningene. Dette var i tråd med Mønsterplanens krav til tilpasset opplæring. Både foreldre og elever var fornøyde med denne typen vurdering. Før skoleåret 1976/77 ble det holdt en avstemning blant foreldrene. Et knapt flertall ville ha karakterer i tillegg til vurderingen. Ordningen opphørte derfor fra denne høsten.

Forsøket med karakterfri skole ble omfattet med stor interesse med oppslag i lokalpresse og landsdekkende aviser.

På denne tiden kjøpte skolen også en egen buss for ekskursjoner. Flere av lærerne tok bussertifikat.

Barnetrinnet

Selv om Borgen var en kombinert barne- og ungdomsskole utgjorde barnetrinnet en egen enhet der lærerne i hovedsak hadde utdanning som allmennlærere. Organiseringen av undervisningen var den samme som på ungdomstrinnet, men lærerne dekket alle fagene inklusive praktisk-estetiske fag. På det meste var det 180 elever på barnetrinnet, og alle holdt til i samme landskap.

I en 3-års periode videreførte skolen Rønningen skoles praksis med aldersblandete team med omlag 15 elever fra hvert årstrinn sammen. Målet med dette var å sikre den enkelte elev bedre tilpasset opplæring. I noen timer var hele teamet samlet til storklasseundervisning med 1-2 lærere, i andre timer var 15 gruppen alene med sin klassestyrer.

For å frigjøre tid til samarbeid for lærerne (ungdomsskolelærerne hadde dette i sin post ) gjennomførte skolens inspektør og en musikklærer i mange år såkalt musikksamling i gropa med alle elevene hver mandag morgen. Barnetrinnet hadde også flere egne tradisjoner som karneval, temauker og verkstedspedagogikk der hele trinnet var med.

Utfordringer og jubileum

Stor økning i elevtall, elevsammensetningen og en økende andel fremmedspråklige elever skapte mange og store utfordringer i tillegg til et krevende skolebygg for såvel elever som lærere utover på 80-tallet.

I 1981 feiret skolen sitt 10 -årsjubileum med en overraskelse som skapte stor begeistring både blant elever og foreldre; en revy der absolutt alle ansatte; vaktmesterne, lærerpersonalet, ledelsen, tannlege og helsepersonell var med. Jubileumsrevyen ble en « snakkis» i mange år framover.

I 1988 ble teppegulvene erstattet av linoleum, og ventilasjonsanlegget ble fornyet. Dette skapte et bedre inneklima, men det harde gulvbelegget medførte mer støy. Etterhvert fikk landskapene mer og mer preg av rom, der flyttbare skillevegger og skaprekker fungerte som vegger.

På slutten av 90-tallet var skolens fysiske miljø i en slik forfatning at skolen ble besluttet revet.

Den nye skolen

Byggeprosessen startet i november 1999. Etter forslag fra arkitekten ( HUS arkitekter i Trondheim) om å bevare gulv og bærekonstruksjoner ble det en omfattende rehabilitering og utvidelse i stedet for et helt nytt bygg. Fordelen med dette var at det ville gi store kostnadsbesparelser. Formannskapet vedtok 7.juni 2000 romprogrammet med netto 4110 kvm og en foreløpig prislapp på 163 millioner kroner.

Parallelt med planleggingen av det nye skolebygget ble Rønningen skole rehabilitert og utvidet til en to-parallell barneskole med 1.-7.trinn. Barnetrinnet på Borgen ble avviklet i 2001, og Borgen ble nå en ren ungdomsskole. I byggeperioden holdt skolen til i kommunens avlastningslokaler på Drengsrud, i den tidligere Varehandelens Høgskole som i alle år senere har vært lokaler for skoler under rehabilitering.

I denne perioden planla ledelsen og lærerne overgangen til den nye skolen med mottoet "Ny skole i 2003, vårt læringsmiljø skal forandres med det".

Nye Borgen ungdomsskole sto ferdig januar 2004

Hovedprinsippene som det nye skoleanlegget var tuftet på kan kort oppsummeres slik:

    • Nære relasjoner og god oversikt for elever og lærere
    • Elevene skal stimuleres til selvstendighet, konsentrasjon og samarbeid og til å ta ansvar for egen  læring
    • Tverrfaglig arbeid og praktiske og handlingsrettede aktiviteter skal være en del av undervisningen  i alle fag
    • Det skal gis optimale læringsmuligheter for alle


Skoleanlegget ga nytt handlingsrom for mange ulike elevaktiviserende arbeidsmåter, formidling, forsøk og eksperimentering, samt store og gode arenaer for samarbeid.

Ytterveggene i de opprinnelige landskapsdelene ble bevart, men fasadene fikk flere vinduer og landskapene overlys og dermed bedre dagslys. I midten av skolebygget ble det taket hevet, og store takvinduer gav godt overlys. Landskapene ble utformet med 3 klassebaser med et sentralt torg med overlys i midten. Dette anvendes til gruppearbeid og veiledning av lærer. Hvert landskap fikk et stort formidlingsrom med plass til 45 elever, 3 grupperom og en fellesarena utenfor landskapet. Hjemmebasene fikk navn etter universet, henholdsvis Terra, Luna og Solaris. Alle elever har sin egen låsbare arbeidsplass og garderobeskap.

Torget på Terra. Foto: Bente Laugerud

Navn fra mytologi og stjernehimmel

En helt ny del ble bygget som en forlengelse av det eksisterende bygget. « Melkeveien « heter korridoren som forbinder den gamle og den nye delen. Over denne går trapp opp til to hemser, Store og Lille-Bjørn.

Foto: Bente Laugerud

Den nye delen rommer bibliotek, personalrom, arenaer for praktisk-estetiske fag, en stor kantine/ samlingsrom og helsestasjon. Alle rommene i denne delen har fått navn etter universet eller fra gresk og romersk mytologi. Alle disse arenaene er utformet og utstyrt for flerbruk, men samtidig ivareta fagenes egenart og behov for innredning og utstyr. Tekstilkunstnerne Anne Bakken Sandtveit og Kari Dyrdal har utsmykket skolen. Skolens fane ble utformet og brodert av skolens første vaktmester i 1974. Skolebygget er et økologisk bygg med jordvarme, hybridventilasjon og lave driftskostnader.

Vestibylen. Foto: Bente LaugerudBiblioteket. Foto: Bente Laugerud

Gymbygningen

Den opprinnelige 12-kanten er beholdt, men den fikk nye vinduer, fasader og innganger. 12-kanten rommer som før musikkrom og gymsal. Aktivitetssenter for ungdom, Nova holder også til i 12-kanten. Dette er et rusfritt aktivitetstilbud til ungdom etter skoletid. Åpen barnehage og Velkomstklassen for elever som nylig har kommet til Norge har også rom i dette bygget. Skolen fikk, som en av Askers første, elektronisk overvåkningsanlegg ute, og dette kan ha bidratt til at hærverk er totalt fraværende.

Uteområdet

Uteområdet ble betydelig utbedret, utvidet og forskjønnet, med flotte arenaer for idrett, rekreasjon og sosiale aktiviteter både i og utenfor skoletiden.

13 år etter åpningen av nye Borgen ungdomsskole, fremstår anlegget fortsatt som svært veldrevet og godt vedlikeholdt. Elever og lærere tar godt vare på skolen sin, og nærmiljøet vet å verdsette og benytte det fine uteområdet.

Borgen ungdomsskole har i dag (2017) 330 elever og 50 ansatte. På skolens hjemmeside leser vi at skolen blant annet deltar i den statlige satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Sett i et historisk perspektiv har det vært hovedfokus for skolen helt fra opprinnelsen i 1971.

Rektorer

Øystein Engeland (1971-1978)

Jon Christofersen (1978-2001)

Bente Laugerud (2001-2003)

Brit Mari Solemslie (2003-2005)

Peter Weetman Dyve (2005-2013)

Kathinka Blichfeldt (2013-2018)

Therese Fløtre (2018-d.d)

Skolens nettside

Mer om Borgenområdet

Forfatter: Bente Laugerud