Asker kulturskole

Musikkskolen var forløperen for det som i dag er Asker kulturskole.

Kulturskolens hovedsete Østre Asker gård. Fotograf: Rigmor Stenvik

Oppstart


I 1968 drøftet Asker skoleråd første gang tanken om en kommunal musikkskole. Etter flere runder og år med komiteer og notater, avsatte kommunestyret kr. 90.000 for 1978 til oppstart av en kommunal musikkskole. Skolens første rektor, Arne Hagen; ble ansatt i 50% stilling i september 1978. Det ble laget en rammeplan som bygget på Trondheim og Bærum kommunale musikkskoler som ble startet flere år tidligere.

Musikkskolens formål var:

 I samarbeid med grunnskolen å gi barn og ungdom i Asker en planmessig musikkopplæring som kan danne grunnlag for en videreutvikling av evner og anlegg innen sang og musikk, samt gi faglig støtte og veiledning til sang- og musikklivet i bygda vår. 

Det ble bestemt at 160 elever fordelt på 58 lærertimer skulle starte opp sin undervisning i januar 1979. 11 lærere ble ansatt og budsjettet var på ca. kr. 150.000. Undervisningen startet opp på skolene Billingstad, Borgen, Gisle, Landøya, Risenga og Torstad. Det ble undervist i klaver, orgel, gitar, klarinett, saxofon og slagverk, etter hvert også sang og andre instrumenter.

Vekst og utvikling


Musikkskolen utvidet aktiviteten for hvert år, og i 1984 hadde skolen et budsjett på kr. 830.000 og 320 elever.

I rammeplanen for musikkskolen sto det også at en av oppgavene var

    • å gi faglig rettledning i grunnskolen

 

    • å organisere kurs for lærerne i grunnskolen

 

    • å organisere og arrangere konserter på skoleneSamarbeid med musikklivet i bygda ble også å etter hvert mer og mer viktig. Musikkskolen formidlet kvalifiserte instruktører til musikklivet.

Etter 10 års virksomhet hadde musikkskolen 405 elevplasser, fordelt på 17 fag. Skolen hadde 20 lærere i deltidsstillinger, og det ble ansatt en undervisningsinspektør.

Ventelistene har alltid vært lange, og kommunestyret valgte å utvide satsningen i årene 2002-2005. På det meste hadde kulturskolen ca. 1.560 elever, og kommunen ble utnevnt til «Årets kulturskolekommune» i 2003 i konkurranse med alle landets kulturskoler.

Fra utdeling av prisen «Årets kulturskolekommune» 2003. Rektor Rigmor Stenvik og ordfører Morten Strand mottar prisen som ble utdelt av Norsk Kulturskoleråd på TV med Wenche Foss og Dan Børge Akerø.

Askermodellen


I 1992 ble det politisk vedtatt at alle elever i skolekorpsene skulle få sin undervisning i musikkskolen. Etter hvert fikk også alle dirigentene sin avlønning gjennom musikkskolen. Dette ble gjort for å øke kvaliteten på undervisningen i skolekorpsene og også motarbeide utstrakt bruk av svart arbeid. Med dette økte antall elever i musikkskolen betraktelig, og flere lærere ble ansatt. Etter at denne modellen ble innført, «Asker-modellen», får alle som begynner i skolekorpsene i Asker automatisk elevplass i kulturskolen til vanlig elevkontingent.

Da staten åpnet opp for at man også kunne få statsstøtte for å undervise i andre kulturfag enn musikk, var Asker raskt ute med å tilby undervisning i breakdance, afrikanske trommer og tegning og maling. Dette skjedde rundt 1997, og skolen byttet da navn til Asker kommunale musikk- og kulturskole og senere til Asker kulturskole.

Lokaliteter


Kulturskolens undervisning har alltid vært desentralisert i stor grad med undervisning på de fleste askerskolene.  Hovedbasen har vært på kontinuerlig flyttefot. Det hele startet med et kontor på Drengsrud skole, så til Leikvollhallen, til Drengsrud skole igjen, og så  til Hasselbakken. I 2002 fikk kulturskolen sin nåværende hovedbase på Østre Asker gård.

Låven på Østre Asker gård. I 2018 ble det vedtatt at den skal pusses opp og bygges om slik at Kulturskolen får tilpassede lokaler til musikk- og teaterunderving der. Foto: Rigmor Stenvik

Lokalene har aldri vært særlig godt tilpasset kulturskoleundervisning verken plassmessig eller med tanke på akustikk. I 2018 ble det endelig vedtatt å bygge om hele låven og tilrettelegge spesielt for undervisning i teater og musikk. I tillegg ble det byggestart av Risenga skole og kulturaktivitetssenter i 2018, med tilpassede lokaler til kultur for både kulturskolen og kulturlivet.

Den kulturelle skolesekken


Sandefjord var en foregangskommune for denne nyskapningen og startet opp allerede i 1998 med et allsidig kulturtilbud til grunnskolens elever med utgangspunkt i Læreplanen L98. I Asker samlet man alle som drev med kulturaktiviteter til grunnskolens målgruppe; biblioteket, kulturhuset, museet, kulturskolen og representanter fra grunnskolen selv, og utformet oppstarten av Den kulturelle skolesekken som omfattet ulike tilbud innen musikk, teater, kunst, dans, museumsbesøk mm til grunnskoleelevene på ulike trinn. Asker kommune kalte sin variant «Kultursekken» og startet i 2002/03, året før regjeringen bestemte at dette skulle bli en lovpålagt tjeneste.

Staten bestemte så at dette skulle bli en landsomfattende ordning og vedtok en økonomisk modell med utbygging av tiltaket over tre år. Fra 2003 ble det overført kr. 60 mill., i 2004 ble det avsatt kr. 120 mill. og fra og med 2015 ble summen øket til kr. 180 millioner. Pengene ble tatt fra overskuddet til Norsk Tipping. Pengene ble overført til Fylkeskommunen som fordelte pengene videre.

Skolesekken har vokst seg større og større, og i 2018 har kulturskolen ansatt en egen produsent og turneplanlegger for å tilrettelegge tilbudet best mulig. Asker kommune ble såkalt 100 % kommune i 2015. Dette innebærer at kommunen har valgt å bestyre skolesekken selv, og mottar derfor hele tilskuddet direkte uten å benytte tilbudene fra fylkeskommunen.

Musikklinje på Bleiker videregående skole


I 2007, etter en tids forberedelse av rektorene på Bleiker vgs. og kulturskolen, ble det opprettet musikklinje på Bleiker i samarbeid med kulturskolen. All spilleopplæring, dans, kor, teater og ensemblespill forgikk i kulturskolens lokaler av kulturskolens lærere. Teorifagene ble undervist på Bleiker av nytilsatte musikklærere. Samarbeidet varte i 7 år. Da ble linjen nedlagt grunnet for lite søkning til musikklinja.

Kulturaktiviteter


Kulturskolen har stor variasjon i sitt tilbud.

Askerspillet settes opp annethvert år på Østre Asker gård. Foto: Rigmor Stenvik

Oppsetting av Symfoni og sirkus i 2018. Foto: Rigmor Stenvik

Asker kommune har prioritert kulturskolen gjennom mange år, og den har hatt en relativt høy dekningsgrad, rundt 12 %. Regjeringens mål har i mange år vært 30 %, så i forhold til dette målet er dekningsgraden lav. Med sammenslåingen av kommunene Røyken og Hurum vil Asker få en av landets største kulturskoler i 2020.

Rektorer


Arne Hagen                                1978-1997

Rigmor Stenvik                          1997-2011

Erling Myrseth                           2011-2015

Kim Stian Gjerdingen Bakke     2015-dd

Skolens nettsider

Forfatter: Rigmor Stenvik og Bente Laugerud